Suoraan sisältöön

Jyväskylän Tilapalvelun sisäilmastokyselyt 2015

Tiedote viestimille 25.11.2015

Jyväskylän sisäilmastokysely 2015:
Pölyn hälvetessä sisäilmaston merkittävimmäksi haitaksi nousee melu

Jyväskylän kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa keväällä 2015 tehdyn laajan sisäilmastokyselyn kokonaistulosten perusteella melu nousee merkittävimmäksi työympäristöstä ja olosuhteista johtuvaksi haitaksi. Sen kokee viikoittain haitalliseksi kouluissa 41 % ja päiväkodeissa peräti 69 % vastaajista. Kyselyn tulkintaohjeen mukaan haitta on merkittävä, jos vastaajista yli 40 % kokee haittoja viikoittain. Tulokset kertovat myös, että työ paremman sisäilman puolesta on tuottanut tulosta. Hajuja, tunkkaista ilmaa sekä pölyä ja likaa on vastaajien mielestä vähemmän kuin ennen.

Koulujen henkilökunnan kokemista oireista kärkeen nousevat väsymys, jota koki viikoittain 29 % vastanneista, käsien ihon kuivuus 27 % sekä nenän tukkoisuus ja ärtyisyys 21 %. Lisäksi viikoittaisesta käheydestä ja kurkun karheudesta ilmoitti 20 % vastaajista. Päiväkodeissa oiretuntemusten kolmen kärki oli käsien ihon kuivuus 34 %, väsymys 27 %, kolmanneksi eniten koetaan nenän tukkoisuutta ja ärtyisyyttä, jota kokee viikoittain 19 % vastaajista. Tulkintaohjeen mukaan tulos on merkittävä, jos viikoittain oireita kokevien osuus nousee yli 20 %.

Kouluilla työympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät haitat ovat pääosin pysyneet samalla tasolla tai vähentyneet, mutta koetut oireet ovat hieman lisääntyneet vuodesta 2010. Päiväkodeissa työympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät haitat ovat melua lukuun ottamatta vähentyneet. Oireista ovat lisääntyneet kasvojen ja käsien iho-oireet sekä väsymys, mutta silmä-, nenä- ja kurkkuoireet ovat vähentyneet vuodesta 2010.

Tulosten pohjalta laaditaan myös kiinteistökohtaiset raportit, jotka Jyväskylän Tilapalvelu ja kaupungin sisäilmatyöryhmä käy läpi tilojen käyttäjien kanssa talven aikana.

Jatkossa paukkuja meluntorjuntaan

Kokonaistulokset osoittavat selvästi, että kiinteistöjen sisäilmastossa tulee kiinnittää seuraavaksi huomio meluntorjuntaan. Meluntorjunnan lähtökohta on vielä liian usein vain kuulovaurioilta suojautuminen, jolloin puhutaan 80 dB ylittävistä meluannoksista.

Melulla on paljon muitakin haittavaikutuksia. Jatkuva melu lisää väsymystä ja unihäiriöitä, sydän- ja verenkiertoelimistön sairastuvuutta, puheeseen, oppimiseen ja keskittymiseen liittyviä häiriöitä. Melu on stressitekijä, joka vaikuttaa myös autonomisen hermoston sekä umpieritysrauhasten toimintaan. Meluherkille melun terveysvaikutusten riskit ovat suuremmat kuin muille, heitä arvioidaan olevan 38 % suomalaisista.

Jo 42 desibelin keskiäänitaso alkaa vaikuttaa häiritsevästi. 50 desibelin äänitaso vaikuttaa oppimistuloksiin ja muistiin sekä nostaa verenpainetta. Sepelvaltimotaudin riski kasvaa 60 desibelin vuorokautisella äänitasolla. Puheviestinnän häiriöt alkavat lisääntyä lapsilla jo 35 desibelin ja aikuisilla 45 desibelin keskiäänitason altistuksilla.

Tutkimusten mukaan (ks. liite) hyväksyttävä taustamelutaso olisi 6–7-vuotiaille enintään 28 dB ja 12 vuotta täyttäneille 40 dB. Vertailukohdaksi voi ottaa vaikka tilanteen, jossa on läsnä useita henkilöitä ja kaikki puhuvat yhtä aikaa, jolloin puheen ja taustamelun tasot ovat molemmat noin 70 dB. Jyväskylässä Työterveys Aallon mittauksissa luokkahuoneiden ja päiväkotien työntekijöiden 8 tunnin työpäivän meluannokset ovat mitattuina 78-86 dB. (A Leq 8h).

Kiinteistökohtaisia tuloksia ei saatu kaikista kohteista

Sisäilmastokysely toteutettiin 30 koululla, 45 päiväkodissa ja 7 päiväkoti-koulussa keväällä 2015. Koulujen henkilöstöstä vastasi 650 (vastausprosentti 46 %) ja päiväkotien henkilöstöstä 530 henkilöä (vastausprosentti 71 %). Koulujen osalta kokonaistulos on suuntaa-antava, sillä vastausprosentti ei mahdollista pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lisäksi reilussa parissakymmenessä kohteessa vastaajia tai vastauksia oli niin vähän, että tuloksista ei ole voitu tehdä kiinteistökohtaista esitystä. Tehdyissä yhteenvedoissa on kuitenkin huomioitu kaikki vastaajat.

Seuraavaksi Jyväskylän Tilapalvelu ja kaupungin sisäilmatyöryhmä käy kiinteistökohtaiset tulokset läpi koulujen ja päiväkotien esimiesten ja työsuojeluasiamiesten kanssa. Kierros aloitetaan jo tämän vuoden puolella. Tulosten käsittelyn jälkeen kiinteistökohtaiset tulokset on saatavissa myös koulujen ja päiväkotien kautta.

Tulosten perusteella ei saada selville ongelman aiheuttajaa, mutta haittojen ja oireilujen laajuus selviää. Lisäksi koetut haitat ja oireilu voivat antaa viitteitä ongelmasta ja ohjata lisätutkimuksia ja mahdollisia toimenpiteitä, jotka käsitellään Jyväskylän kaupungin sisäilmatyöryhmässä.

Jyväskylän sisäilmastoseuranta on ainutlaatuinen Suomessa

Jyväskylän Tilapalvelu ja kaupungin sisäilmatyöryhmä käyttävät kyselyn tuloksia riskikohteiden tunnistamiseen, korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun ja seurantaan. Alun perin ruotsalainen ja Työterveyslaitoksen Suomeen sovittama kysely ei ole ollut näin pitkäjänteisesti ja laajasti käytössä missään muualla Suomessa.

Jyväskylän kaupungin koulujen ja päiväkotien henkilöstön kokemuksia sisäilmastoasioista on seurattu säännöllisin kyselyin jo 15 vuotta. Ensimmäinen laaja koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle tehty Örebro-kysely tehtiin vuonna 2001. Vuoden 2015 tutkimus on jo neljäs kerta.

Liitteet:

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin sisäilmastotyöryhmä,

Örebro-kyselyn toteutuksesta, tuloksista ja jatkotoimista:
Jyväskylän Tilapalvelu, kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro, p. 014 266 0976
Jyväskylän Tilapalvelu, asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen, p. 014 266 8242
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi, p. 014 266 2381

Melusta:
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi, p. 014 266 2381
Jyväskylän kaupungin työturvallisuuspäällikkö Veijo Koskinen, p. 014 266 1500
Työterveys Aallon ylilääkäri Irja Korhonen, p. 014 266 2810

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Tilapalvelu
PL 124
40101 Jyväskylä
Kilpisenkatu 1, 4. krs
Puh. 014 266 0000
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta