Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaavoitus ja tontit > Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu > Projektit ja ohjelmat > Kymppi-Moni > Tulokset

Tulokset

Kymppi-Moni -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva KymppiR-maankäytön suunnittelumenetelmä ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä ovat monistettavissa muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamistyön tueksi.

Nykymenetelmän kuvaus

Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli tuottaa KymppiR-toimintamallista ymmärrettävä ja käyttökelpoinen kuvaus, joka luo edellytykset mallin mukaisen suunnittelumenetelmän soveltamiseen kuntien omaan tiedon hallintakulttuuriin perustuen.

Hankkeessa laadittiin kuvaukset KymppiR-toimintamallista ja siihen liittyvistä osamenetelmistä:

Kaavavarantotietojen ylläpidon menetelmä

Kaavavarannon toteutuksen ajoitus

Alueellinen väestöarvio

Palveluverkon lähtötiedot ja muutosten hallintamenetelmä

Suunnittelumenetelmään sisältyy eritasoisia kehitys- ja monistamiskelpoisia innovaatioita, jotka liittyvät organisaation vastuumäärittelyihin, yhteistyötapoihin, lähtötietojen tietomalleihin, helppokäyttöisiin ohjelmistosovelluksiin, analyysimenetelmiin ja havainnollistamistapoihin.

Tiivistelmä menetelmistä esiteltiin tulosseminaarissa.

Yleisen nykytilanteen selvitys ja tiedonhallintaprosessin yleistäminen

Hankkeessa oli mukana kahdeksan kumppanikuntaa / -seutua, jotka olivat kiinnostuneita kehittämään tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittamista Jyväskylän kaupungin kanssa. Näitä yhteistyökuntia- ja seutuja olivat Helsingin, Hyvinkään, Joensuun, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä neljä työpajaa, joissa jaettiin tonttituotanto- ja palveluverkon yhteensovittamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Yleisessä nykytilanteen selvityksessä (Liite 3: kunnissa käytetyt käsitteet) kumppanikunnista kuvattiin Jyväskylän KymppiR-toimintamallia vastaavat prosessit. Tässä yhteydessä laadittiin myös yleistetty tiedonhallintaprosessin kuvaus. Jyväskylän kaupungin menetelmän todettiin muodostavan tiedonhallintaprosessin standardin, sillä muissa kunnissa prosessi ei ollut yhtä pitkälle jalostunut.

Tiivistelmä yleisen nykytilanteen selvityksestä esiteltiin tulosseminaarissa.

Pilotointi

Jyväskylän kaupunki ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat pitkään kehittäneet KymppiR-toimintamallia palvelevaa paikkatietosovellusta, YT:tä, eli yhdyskuntarakenteen tukijärjestelmää. Sovelluksella hallitaan Jyväskylän kaavavarantotiedot ja niiden ajoitus.

Hankkeessa laadittiin YT-järjestelmän tekninen kuvaus ja YT-pilotointiraportti.

YT-järjestelmää pilotoitiin Joensuun, Tampereen ja Vantaan kaupungeissa. Tavoitteena oli saada käytännön kokemusta järjestelmän käyttömahdollisuuksista eri tiedonhallintaympäristöissä. Tampereen kaupunki laati pilotoinnista myös oman raporttinsa (Liite1: kaavavarannon tietotasot, liite 2: kaavavarannon ominaisuustiedot)

Pilotointi osoitti, että YT-järjestelmää ei voida sellaisenaan soveltaa muissa kunnissa räätälöimättä sitä kuntakohtaisesti. Järjestelmän käyttöönottoa hankaloittivat mm. kuntien erilaiset määrittelyt kaavavarantotiedoille. YT-järjestelmä ei ole kuitenkaan sidonnainen paikkatietojärjestelmään, joista lähtöaineisto tuotetaan. Yhtenä projektin tuomana edistyksenä voidaan pitää uuden sovelluksen kirjoittamista, joka mahdollistaa MapInfo-muodossa olevan aineiston siirron YT-järjestelmään.

Yhteenveto

Hankkeen tulokset osoittavat, että keskeinen haaste tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa on kokonaisuuden ymmärtäminen prosessina, jossa on useita toimijoita. Kyse ei ole pelkästään yksittäisistä päätöksistä vaan myös niiden vaikutusten laajemmasta hahmottamisesta. Yhteensovittamistyö vaatii suuret määrät tietoa, jonka hallinta edellyttää tehokkaita tiedonhallintajärjestelmiä. Tiedon tulee olla ajantasaista ja helposti saatavilla. Lähtötietojen hajanaisuus ja perinteisten tietojärjestelmien puutteet asettavat haasteita toimintamallissa tarvittavien tietojen kokoamiselle ja hyödyntämiselle.

Prosessien hallinnan apuvälineenä tarvitaan analyysityökaluja, jotka mahdollistavat yhdyskuntarakenteen kehityksen reaaliaikaisen seurannan ja erilaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen ja niiden vaikutusten hahmottamisen. Hankkeessa toteutettiin MapInfo-pohjainen KymppiR-tools, jonka avulla voidaan arvioida kaavavarannon rakentumista.

Hankkeen myötä KymppiR-toimintamallia on esitelty laajasti eri seminaareissa ja koulutuspäivillä. Projektin tavoitteena on ollut avata vallitsevaan tilanteeseen nähden parempia mahdollisuuksia maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamiseen liittyvien kysymysten käsittelyyn ja aktiiviseen ratkaisemiseen. Projektin oppimisprosessi ja tulokset ovat kuntien mukaan parantaneet edellytyksiä paikkatietopohjaisten menetelmien soveltamiseen kunnissa ja seuduilla. Myös Jyväskylän kaupungin menetelmäosaaminen on syventynyt ja menetelmiä on kehitetty edelleen projektin lähtötilanteesta. Jyväskylän KymppiR-ohjelma uudistui sisällöltään, grafiikaltaan ja toiminnalliselta aluejaoltaan entistä havainnollisemmaksi.

Ohjelmistoyhtiö Tekla on laatimassa vaatimusmäärittelyä, jonka pohjalta luodaan kehityshanke YT:n toiminnallisuuden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi osana Tekla GIS–toimialasovellusta. Sovellus on tarkoitus toteuttaa siten, että se palvelisi myös muita kuntia riippumatta heidän nykyisistä paikkatietojärjestelmäratkaisuistaan.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta