Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palveluohjaaja
p. 014 266 3501
soittoaika ma-to klo 8-14 HUOM! ti 6.3.2018 palveluohjaus tilapäisesti suljettuna.

Jos palveluohjauspuhelin on varattu, voit halutessasi jättää soittopyynnön. Nauhoite kertoo, miten soittopyyntö jätetään. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä takaisinsoittopyynnön jättäneeseen numeroon soittoajan jälkeen kolmen vuorokauden kuluessa. Soittopyynnön voi jättää vain takaisinsoittojärjestelmän kautta.

Kotipalveluun voi jättää myös yhteydenottopyynnön sähköisesti Hyviksen kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla on tarvetta lastenhoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun. Välttämätön kodinhoito voi olla esimerkiksi imurointia, ruuan laittoa tai pyykinpesua. Jyväskylässä kotipalvelua järjestetään pieneltä osin kaupungin omana toimintana, pääosin palvelu ostetaan palvelusetelirahalla yksityisiltä yrittäjiltä

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

 • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
 • vanhemman väsymys tai uupumus
 • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
 • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Tilapäinen tai säännöllinen kotipalvelu

Kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai jatkuvasti ja säännöllisesti annettuna palveluna.

Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella.

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Säännöllisen kotipalvelun tarvetta arvioidaan useimmiten kotikäynnillä. Säännöllistä kotipalvelua voi perhe saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiseen tarkennuksia 1.1.2017 alkaen

Jyväskylän tarkennettujen kriteerien mukaan kotipalvelua ei myönnetä;

 • Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu.
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin.
 • Vanhempien terapia, lääkäri tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja lastenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen lastenhoitopalvelujen avulla.

Tilapäistä kotipalvelua myönnetään enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Säännöllistä kotipalvelua voi perhe saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Tavoitteena on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla. Palveluohjaajalla on lisäksi harkinnan käytön mahdollisuus.

Kotipalvelu on suunnitelmallista ja kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohjeet. Hyväksytty 15.12.2016 perusturvalautakunnassa.

Miten kotipalvelua haetaan?

Kotipalvelua haetaan soittamalla kotipalvelun palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

Näistä asioista on hyvä kertoa palveluohjaajalle

Arvioidessaan perheen avun tarvetta ja suunnitellessaan palvelua, kotipalvelun palveluohjaaja käy asiakkaan kanssa puhelimessa läpi tiettyjä asioita. Kun soitatte palveluohjaajalle hakeaksenne kotipalvelua, varautukaa keskustelemaan seuraavista asioista:

 • Perheen tilanne. Lasten iät. Ovatko vanhemmat kotona vai työelämässä? Oleelliset lasten ja vanhempien terveyteen ja vointiin liittyvät seikat. Jakautuuko vastuu arjesta tasapuolisesti perheessä? Muut perheen tilanteeseen liittyvät erityiset asiat.
 • Kotipalvelun hakemisen syy. Mitä kuormittavia seikkoja perheenne tilanteeseen liittyy tällä hetkellä? Oletteko saaneet apua muiden palveluiden kautta?
 • Perheen omat tukiverkostot. Mitä verkostoja perheellä itsellään on (esimerkiksi isovanhemmat, muut sukulaiset tai aikuiset) ? Missä määrin heistä on apua?
 • Kotipalvelun sisältö ja määrä. Millaista apua toivotte saavanne kotipalvelun kautta (lastenhoito, kodinhoito, ruuanlaitto)? Millaisia kotipalvelun tuntimääriä arvioitte perheenne tarvitsevan (esimerkiksi kuinka monta tuntia/viikko)?
 • Perheen tulot. Kotipalvelun maksua määriteltäessä tarkastellaan minkä suuruiset perheen yhteiset bruttotulot ovat ja mistä tuloista ne koostuvat.
 • Erityiset asiat, jotka on syytä huomioida kotipalvelua järjestettäessä.
  Onko lapsillanne erityistarpeita, jotka työntekijän olisi syytä ottaa huomioon? Miten perheenne aikataulut vaikuttavat kotipalvelun käyntiaikojen suunnitteluun?

Jos perheellenne myönnetään kotipalvelua palvelusetelillä, näitä samoja asioita on hyvä käydä läpi yksityisen kotipalveluyrityksen kanssa palvelua tilatessa.

Maksujen määräytyminen kotipalvelussa v. 2017 mukainen, uusi päivitys tammikuussa 2018

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti perheelle maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja myönnetty tuntimäärä. Jos perheen tulot jäävät alle tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua.

Tilapäisessä kotipalvelussa on käytössä tuntihintamaksu. Kaupungin oman kodinhoitajan työn hinta on 1.2.2016 alkaen 10€/h.( Vuoden 2018 alkaen 11€/h.) Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo on 32 euroa/h.

Jatkuvassa ja säännöllisessä kotipalvelussa sekä kunnan oman kodinhoitajatyön maksu että palvelusetelin arvo määräytyy prosenttiperusteisen kuukausimaksutaulukon mukaisesti. Palvelusetelin arvo arkipäivisin tehtävässä työssä aina vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo 32 euroa/h. Ilta- ja viikonlopputunteihin palveluohjaaja laskee korotuksen sekä asiakkaan omavastuuosuuteen että setelin suuruuteen. Asiasta löytyy tarkempaa tietoa soveltamisohjeesta.

Laskentatapa: Asiakkaan omavastuun määrä on kotitalouden bruttotulojen ja tulorajan erotuksesta taulukon mukaisen prosentin osoittama euromäärä. Tulorajat määrittelee asiakasmaksuasetus.

Esimerkiksi: (päivitetään tammikuussa 2018)

 • Viisihenkisen talouden bruttotulot ovat 3 000 euroa. Taulukon mukaisesti on tuloraja 2 481euroa ja perhe saa kotipalvelua 10 h/kk.
 • Bruttotuloista 3000 euroa vähennetään tuloraja 2481euroa, jolloin jää 519 euroa.
 • Taulukon mukaisesti 10 tunnista asiakas maksaa tulojen erotuksesta (519 euroa) 8 % = 41,52
  euroa.
 • Jos palveluntuottajan tuntihinta on 30 euroa/h, jää setelin arvoksi 300–41,52 euroa = 258,48 euroa.
 • Palvelun kokonaisarvo on 30x10h=300e, josta asiakas maksaa 41,52 e ja kaupunki palvelusetelillä
  258,48 e.

Palveluohjaaja laskee taulukon mukaisen asiakasmaksun ja palvelusetelin arvon palvelupäätöksen yhteydessä laskurilla.

Jos asiakkaan tulot jäävät alle tulorajan, ei asiakas maksa omavastuuosuutta.

Jos taloudessa on enemmän kuin kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 348 euroa/kuukaudessa ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Mikä on palveluseteli?

Jyväskylässä kotipalvelu järjestetään pääosin palvelusetelillä, jolloin asiakas ostaa palvelun yksityisiltä yrittäjiltä. Myöntävän päätöksen saatuaan perhe saa palvelusetelin, jolla he voivat ostaa kotipalvelua kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Jyväskylän kaupunki maksaa palvelusetelin arvosta vähintään 20 euroa/tunti ja korkeintaan 32 euroa/tunti kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli niin sanotun omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

Hyväksytyt palveluntuottajat on koottu yhteiseen rekisteriin, josta palvelusetelin saaneet voivat valita itselleen sopivimman. Rekisteri löytyy osoitteesta www.klemmari.info/.

Lisätietoja palvelusetelitoiminnasta, palveluseteliyrittäjyydestä ja palvelusetelituottajaksi hakemisesta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4§

Näin käytät palveluseteliä kotipalvelussa

Palvelusetelillä Jyväskylän kaupunki maksaa vähintään 20 euroa/h ja enintään 32 euroa/h kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli ns. omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

1. Kun palveluohjaaja on myöntänyt perheellenne kotipalvelua palvelusetelillä, voitte käydä valitsemassa kotipalveluyrityksen osoitteesta www.klemmari.info seuraavia ohjeita noudattaen:

 • Valitse ”Jyväskylä”
 • Valitse ”palvelusetelipalvelut”
 • Valitse ” lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli”

2. Klemmarissa on näkyvissä yritysten tuntihinnat. Lisäksi linkeistä pääsette halutessanne tutustumaan yritysten kotisivuihin ja näyteikkunoihin.

3. Tilatkaa palvelu valitsemastanne yrityksestä ja sopikaa yrityksen kanssa käyntiajat noudattaen palveluohjaajan kanssa sovittuja tuntimääriä ja palvelun voimassaoloaikaa. Kertokaa riittävästi perheenne tilanteesta ja avuntarpeen luonteesta.

4. Palveluohjaaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen sekä palvelusetelin, ja lähettää ne teille kotiin. Kun ne tulevat postissa, näyttäkää niitä yrityksen työntekijälle. Hän ottaa tarvittavat paperit mukaansa.

5. Asiakas, joka maksaa omavastuuosuuden:
Yritys laskuttaa teiltä omavastuuosuuden toteutuneiden tuntien mukaan. Jos teille tulee tarve perua yrityksen kanssa sovittu käyntiaika, ottakaa selvää, milloin käynti tulee perua, jotta yritys ei laskuta käynnistä.

6. Jos tilanteenne muuttuu, ettekä tarvitse kaikkia myönnettyjä tunteja, voitte jättää osan tunneista käyttämättä. Käyttämättä jäänyt palveluseteliraha palautuu takaisin kaupungille.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje